• جستجو

مرتب سازی قیمت
تراکتور ۴۷۰ جفت صفر
تراکتور ۴۷۰ جفت صفر
3 از 5 رای

توافقی

نيشابور

تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
4 از 5 رای

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قائم شهر

تراکتور کوبوتا
تراکتور کوبوتا
24 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جويبار

تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
52 از 5 رای

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بردسكن

تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
21 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اشنويه

تراکتور نیوهلند
تراکتور نیوهلند
21 از 5 رای

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شوشتر

تراکتور  ال اس 41
تراکتور ال اس 41
65 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

محمود آباد

تراکتور 470 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
65 از 5 رای

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل

تراکتور کمرشکن 942
تراکتور کمرشکن 942
15 از 5 رای

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تويسركان

تراکتور کمرشکن 938
تراکتور کمرشکن 938
22 از 5 رای

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
46 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تربت حيدريه

تراکتور کوبوتا
تراکتور کوبوتا
46 از 5 رای

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جويبار

تراکتور 950 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 950 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
24 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسفراين

تراکتور هپکو نیوهلند
تراکتور هپکو نیوهلند
24 از 5 رای

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور باغی 950
تراکتور باغی 950
24 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رباط كريم

تراکتور باغی 942 تراکتور سازی ارومیه
تراکتور باغی 942 تراکتور سازی ارومیه
102 از 5 رای

۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
30 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبيل

تراکتور  کوبوتا همراه با ادوات
تراکتور کوبوتا همراه با ادوات
26 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

تراکتور باغی عمران سیرجان
تراکتور باغی عمران سیرجان
134 از 5 رای

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسفراين

تراکتور کوبوتا
تراکتور کوبوتا
69 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
30 از 5 رای

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

تراکتور 470 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
30 از 5 رای

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 470 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
30 از 5 رای

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نظرآباد

تراکتور 470 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
30 از 5 رای

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
155 از 5 رای

۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ابهر

تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
155 از 5 رای

۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوئين زهرا

تراکتور 470 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
155 از 5 رای

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

تراکتور 240 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 240 ITM تک دیفرانسیل
155 از 5 رای

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تربت حيدريه

تراکتور تافه
تراکتور تافه
155 از 5 رای

۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور کوبوتا 3408
تراکتور کوبوتا 3408
155 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

تراکتور سام 75
تراکتور سام 75
54 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
169 از 5 رای

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

تراکتور کمرشکن 938 تراکتورسازی ایران
تراکتور کمرشکن 938 تراکتورسازی ایران
171 از 5 رای

۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

يزد

تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
173 از 5 رای

توافقی

آزاد شهر

تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
88 از 5 رای

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور کمرشکن گلدونی
تراکتور کمرشکن گلدونی
88 از 5 رای

۱۱۵ تومان

شيراز

تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
61 از 5 رای

۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جويبار

تراکتور نیوهلند
تراکتور نیوهلند
61 از 5 رای

توافقی

كرمان

تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
61 از 5 رای

۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بردسكن

تراکتور کوبوتا
تراکتور کوبوتا
61 از 5 رای

توافقی

ساري

تراکتور کوبوتا
تراکتور کوبوتا
188 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تالش

تراکتور کوبوتا
تراکتور کوبوتا
188 از 5 رای

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

تراکتور نیوهلند
تراکتور نیوهلند
188 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كلاله

تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
49 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رفسنجان

تراکتور فراری ایتالیا
تراکتور فراری ایتالیا
200 از 5 رای

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
تراکتور کمرشکن 950 تراکتورسازی ایران
31 از 5 رای

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

تراکتور گلدونی 230 موتور بزرگ
تراکتور گلدونی 230 موتور بزرگ
77 از 5 رای

توافقی

راور

تراکتور 470 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن