• جستجو

مرتب سازی قیمت
تراکتور جاندیر 8300
تراکتور جاندیر 8300
2 از 5 رای

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور 800 جفت
تراکتور 800 جفت
5 از 5 رای

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
40 از 5 رای

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سراب

تراکتور800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
16 از 5 رای

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مينو دشت

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
20 از 5 رای

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بروجن

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
20 از 5 رای

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شوش

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
20 از 5 رای

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سقز

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
20 از 5 رای

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سراب

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
20 از 5 رای

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
33 از 5 رای

۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران با بیل جک دار
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
79 از 5 رای

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
83 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ديواندره

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
43 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پارس آباد

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
43 از 5 رای

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بيجار

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
43 از 5 رای

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بيجار

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
43 از 5 رای

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنقر

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
87 از 5 رای

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوكان

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
87 از 5 رای

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
90 از 5 رای

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هشترود

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
90 از 5 رای

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
90 از 5 رای

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
90 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
90 از 5 رای

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرودشت

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
90 از 5 رای

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قيدار

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
90 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سميرم

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
90 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بيجار

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
90 از 5 رای

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ديواندره

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
92 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بيجار

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
97 از 5 رای

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بيجار

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
102 از 5 رای

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قروه

تراکتور 800جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
105 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خوي

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
105 از 5 رای

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
110 از 5 رای

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوكان

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
110 از 5 رای

۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ديواندره

تراکتور 800 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 800 ITM جفت دیفرانسیل
تراکتور 800 ITM جفت دیفرانسیل
110 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسلام آباد غرب

تراکتور 800 ITM جفت دیفرانسیل
تراکتور 800 ITM جفت دیفرانسیل
110 از 5 رای

توافقی

بوكان

تراکتور 800 ITM جفت دیفرانسیل
تراکتور 800 ITM جفت دیفرانسیل
110 از 5 رای

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ايوانكي

تراکتور800 ITM جفت دیفرانسیل
تراکتور800 ITM جفت دیفرانسیل
110 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوكان

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن