• جستجو

مرتب سازی قیمت
تراکتور 475 تک
تراکتور 475 تک
0 از 5 رای

توافقی

تراکتور ۴۷۵ تک با ادوات ۱۰۳
تراکتور ۴۷۵ تک با ادوات ۱۰۳
1 از 5 رای

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور 475 تک خشک
تراکتور 475 تک خشک
1 از 5 رای

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور فرگوسن475تک
تراکتور فرگوسن475تک
2 از 5 رای

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور 475تک مدل 96 صفر صفر
تراکتور 475تک مدل 96 صفر صفر
2 از 5 رای

توافقی

تراکتور 475 تک
تراکتور 475 تک
4 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نيشابور

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
7 از 5 رای

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
7 از 5 رای

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهركرد

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوين

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نهاوند

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایرا
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایرا
11 از 5 رای

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبيل

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بناب

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

طالقان

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نيشابور

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اهواز

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چناران

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

الشتر

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رامهرمز

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
11 از 5 رای

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ بهادران

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبيل

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تربت حيدريه

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اهواز

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رباط كريم

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

صحنه

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
6 از 5 رای

۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
6 از 5 رای

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قيدار

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
6 از 5 رای

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 475 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
6 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لردگان

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
6 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نكا

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
25 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قره آغاج

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
25 از 5 رای

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
25 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كنگاور

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
25 از 5 رای

توافقی

تبريز

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
25 از 5 رای

توافقی

مشهد

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
30 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آبدانان

تراکتور 475 ITM جفت دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM جفت دیفرانسیل
33 از 5 رای

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرم آباد

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
33 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
33 از 5 رای

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
33 از 5 رای

توافقی

ملاير

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
33 از 5 رای

توافقی

همدان

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
33 از 5 رای

توافقی

ازنا

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
35 از 5 رای

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اشنويه

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
35 از 5 رای

توافقی

ملاير

تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 475 ITM تک دیفرانسیل
35 از 5 رای

توافقی

ازنا

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن