• جستجو

مرتب سازی قیمت
فروش تراکتور کشاورزی
فروش تراکتور کشاورزی
0 از 5 رای

توافقی

تهران

تراکتور 399 جفت
تراکتور 399 جفت
0 از 5 رای

توافقی

تراکتور 399 جفت
تراکتور 399 جفت
0 از 5 رای

توافقی

تراکتور 399 جفت
تراکتور 399 جفت
0 از 5 رای

توافقی

تراکتور 399 جفت
تراکتور 399 جفت
0 از 5 رای

توافقی

تراکتور 399 جفت
تراکتور 399 جفت
0 از 5 رای

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور 399 جفت
تراکتور 399 جفت
2 از 5 رای

توافقی

خدابنده

تراکتور 399 جفت
تراکتور 399 جفت
4 از 5 رای

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تراکتور۳۹۹جفت خشک
تراکتور۳۹۹جفت خشک
11 از 5 رای

توافقی

تراکتور399 جفت
تراکتور399 جفت
38 از 5 رای

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
80 از 5 رای

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
80 از 5 رای

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملاير

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
80 از 5 رای

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آشخانه

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
80 از 5 رای

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اليگودرز

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
80 از 5 رای

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبيل

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
81 از 5 رای

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوين

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
83 از 5 رای

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هشترود

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
83 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نكا

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
87 از 5 رای

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رباط كريم

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
87 از 5 رای

۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قيدار

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
87 از 5 رای

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فراشبند

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
87 از 5 رای

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مراغه

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
87 از 5 رای

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
87 از 5 رای

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبيل

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
87 از 5 رای

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سر پل ذهاب

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
87 از 5 رای

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پارس آباد

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
87 از 5 رای

۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوين

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
92 از 5 رای

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اليگودرز

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
92 از 5 رای

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
92 از 5 رای

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوين

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
92 از 5 رای

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كلاله

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
92 از 5 رای

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پاكدشت

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
92 از 5 رای

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پيرانشهر

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
49 از 5 رای

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
49 از 5 رای

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرم آباد

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
49 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
49 از 5 رای

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
49 از 5 رای

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبريز

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
49 از 5 رای

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
49 از 5 رای

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
49 از 5 رای

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
100 از 5 رای

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مياندوآب

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
100 از 5 رای

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقده

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
100 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

داراب

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
100 از 5 رای

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ورامين

تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
100 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوكان

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن