• جستجو

مرتب سازی قیمت
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
0 از 5 رای

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرم آباد

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
5 از 5 رای

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
9 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مهر

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
9 از 5 رای

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملاير

تراکتور 399 تتک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تتک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبيل

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبريز

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوئين زهرا

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دهاقان

تراکتور ۳۹۹ تراکتور سازی ایران
تراکتور ۳۹۹ تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مهاباد

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كبودر اهنگ

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

داراب

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
12 از 5 رای

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
13 از 5 رای

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دليجان

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
13 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بردسكن

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
13 از 5 رای

توافقی

ملاير

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
13 از 5 رای

توافقی

تهران

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
13 از 5 رای

توافقی

اردبيل

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
13 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دزفول

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
13 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

تراکتور  399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
13 از 5 رای

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بروجرد

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
13 از 5 رای

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
13 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
13 از 5 رای

توافقی

سبزوار

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
13 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

توافقی

سلماس

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رزن

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ايذه

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

توافقی

سنندج

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

توافقی

هويزه

تراکتور 399 تک دیفرانسیل مسی فرگوسن
تراکتور 399 تک دیفرانسیل مسی فرگوسن
14 از 5 رای

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كامياران

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسلام آباد غرب

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوكان

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقده

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

توافقی

پاكدشت

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

توافقی

فولاد شهر

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقده

تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 399 تک دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
14 از 5 رای

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بيجار

تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 399 ITM تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كوهدشت

تراکتور 399 تک دیقرانسیل
تراکتور 399 تک دیقرانسیل
14 از 5 رای

توافقی

اروميه

تراکتور 399 تک دیفرانسیل
تراکتور 399 تک دیفرانسیل
14 از 5 رای

توافقی

رزن

تراکتور 399 تک مدل 90
تراکتور 399 تک مدل 90
14 از 5 رای

توافقی

لار

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن