• جستجو

مرتب سازی قیمت
تراکتور ۲۸۵ جفت
تراکتور ۲۸۵ جفت
3 از 5 رای

توافقی

اهواز

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
6 از 5 رای

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
6 از 5 رای

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران با ادوات
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
19 از 5 رای

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مياندوآب

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
19 از 5 رای

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ابهر

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
19 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نيشابور

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
19 از 5 رای

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ديواندره

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
16 از 5 رای

۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
16 از 5 رای

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساري

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
16 از 5 رای

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
16 از 5 رای

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
16 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

تراکتور285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
26 از 5 رای

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملكان

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
26 از 5 رای

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ديواندره

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
58 از 5 رای

۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آمل

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
58 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نهاوند

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فيروز آباد

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مرودشت

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوكان

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دهاقان

تراکتور ۲۸۵ جفت تراکتور سازی ایران
تراکتور ۲۸۵ جفت تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سقز

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پلدختر

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آزاد شهر

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
63 از 5 رای

۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
25 از 5 رای

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كوهدشت

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
25 از 5 رای

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
25 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كوهدشت

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
25 از 5 رای

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرم آباد

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
25 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سنندج

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
25 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مينو دشت

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
81 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
81 از 5 رای

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
81 از 5 رای

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رباط كريم

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
81 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
81 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ورامين

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
81 از 5 رای

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خوي

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
83 از 5 رای

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرم آباد

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
85 از 5 رای

۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رباط كريم

تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران
تراکتور 285 ITM جفت دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM جفت دیفرانسیل
93 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

تراکتور 285 ITM جفت دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM جفت دیفرانسیل
93 از 5 رای

توافقی

آمل

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن