• جستجو

مرتب سازی قیمت
تراکتور ۲۸۵ بیلی
تراکتور ۲۸۵ بیلی
0 از 5 رای

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان

تراکتور فرگوسن ۲۸۵
تراکتور فرگوسن ۲۸۵
2 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور285 تک
تراکتور285 تک
11 از 5 رای

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
27 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مياندوآب

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
31 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نور آباد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
34 از 5 رای

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسلام آباد غرب

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
73 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرم آباد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
78 از 5 رای

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بهشهر

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
41 از 5 رای

۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مينو دشت

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل همراه با گاوآهن
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل همراه با گاوآهن
86 از 5 رای

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زرين آباد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
91 از 5 رای

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مينو دشت

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
91 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرمي

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل بیل دار
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل بیل دار
48 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
48 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خمين

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
97 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
35 از 5 رای

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسلام آباد غرب

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
110 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسدآباد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
113 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
116 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسلام آباد غرب

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
116 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
116 از 5 رای

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ميانه

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
116 از 5 رای

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
116 از 5 رای

۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
116 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نور آباد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
116 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
116 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
41 از 5 رای

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چناران

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
41 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نيشابور

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
127 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نيشابور

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
127 از 5 رای

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

تراکتور 285 تک
تراکتور 285 تک
127 از 5 رای

توافقی

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
127 از 5 رای

۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل همراه با چیزل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل همراه با چیزل
127 از 5 رای

۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
127 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
127 از 5 رای

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
127 از 5 رای

۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
127 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بيجار

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
65 از 5 رای

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رفسنجان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
65 از 5 رای

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بيله سوار

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
133 از 5 رای

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرمي

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
133 از 5 رای

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كلاله

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
45 از 5 رای

۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
45 از 5 رای

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كلاله

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
72 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
72 از 5 رای

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سر پل ذهاب

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
72 از 5 رای

۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
146 از 5 رای

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كلاله

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
146 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبريز

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن