• جستجو

مرتب سازی قیمت
تراکتور 285 تک
تراکتور 285 تک
0 از 5 رای

توافقی

تراکتور 285 تک
تراکتور 285 تک
0 از 5 رای

توافقی

تراکتور 285
تراکتور 285
0 از 5 رای

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قوچان

تراکتور فرگوسن ۲۸۵
تراکتور فرگوسن ۲۸۵
2 از 5 رای

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور285 تک
تراکتور285 تک
19 از 5 رای

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
43 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مياندوآب

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
47 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نور آباد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
50 از 5 رای

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسلام آباد غرب

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
105 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرم آباد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
110 از 5 رای

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بهشهر

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
57 از 5 رای

۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مينو دشت

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل همراه با گاوآهن
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل همراه با گاوآهن
118 از 5 رای

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زرين آباد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
123 از 5 رای

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مينو دشت

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
126 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرمي

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل بیل دار
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل بیل دار
65 از 5 رای

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
65 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خمين

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
132 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
47 از 5 رای

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسلام آباد غرب

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
145 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسدآباد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
148 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
151 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسلام آباد غرب

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
151 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
151 از 5 رای

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ميانه

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
151 از 5 رای

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
151 از 5 رای

۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
151 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نور آباد

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
151 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گنبد كاووس

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
151 از 5 رای

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زنجان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
53 از 5 رای

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چناران

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
53 از 5 رای

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نيشابور

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
162 از 5 رای

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نيشابور

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
162 از 5 رای

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اراك

تراکتور 285 تک
تراکتور 285 تک
162 از 5 رای

توافقی

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
162 از 5 رای

۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل همراه با چیزل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل همراه با چیزل
162 از 5 رای

۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
162 از 5 رای

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
162 از 5 رای

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
162 از 5 رای

۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كرمانشاه

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
162 از 5 رای

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بيجار

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
55 از 5 رای

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رفسنجان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
55 از 5 رای

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بيله سوار

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
170 از 5 رای

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرمي

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
170 از 5 رای

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كلاله

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
58 از 5 رای

۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
58 از 5 رای

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كلاله

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
90 از 5 رای

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اروميه

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
90 از 5 رای

۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سر پل ذهاب

تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
تراکتور 285 ITM تک دیفرانسیل
90 از 5 رای

۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد

پرشین ابزار دقیق باتجربه چندین سال در زمینه فروش تجهیزات ابزار دقیق با معروف ترین برندها که دارای بالاترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها است فعالیت می کند و توانسته سهم خوبی از بازار ابزار تجهیزات اندازه گیری را به خود اختصاص دهد. ابزار دقیق با کمک ابزاری مانند فلومتر، روتامتر، لول ترانسمیتر، فلو سوئیچ، لول سوئیچ، شیربرقی، سنسور فشار، گیج فشار یا مانومتر و ... پارامترهای مختلفی مانند دما، فشار و جریان را اندازه گیری می کند.

در اندازه گیری مقدار یک کمیت با یک استاندارد مشخص مقایسه می شود و نتیجه به دست آمده به صورت عدد نمایش داده می شود. حال در صنعت برای اندازه گیری کمیت های مختلف مانند دما، فشار و جریان با تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری می کنیم. تجهیزات به 4  گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. تجهیزاتی که فقط اندازه گیری کرده و روی نمایش گر خود نشان می دهد.
  2. تجهیزاتی که اندازه گیری می کنند و عدد به دست آمده را ثبت می کنند.
  3. ابزارهایی که این کمیت ها را کنترل می کند.
  4. ابزارهایی که هر سه وظیفه کنترل، ثبت و نمایش را انجام می دهد.

معرفی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق را می توان با کمک یک مثال ساده بیان کرد. فرض کنید در سیستم تنظیم خودکار سوخت موتور، ترانسمیتر فشارو سنسور سرعت وضعیت موتور را مورد بازبینی قرار می دهد. اطلاعات بدست آمده از طریق این سنسورها به وسیله یک پردازنده مانند شیربرقی به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود و نهایت برای کنترل موتور وظایف مربوطه را انجام می دهد.

انواع فرآیند های کنترل

یکی از روش های انتخاب تجهیزات ابزار دقیق تشخیص این است که دقیقاً چه هدفی دارید و باید ماهیت فرآیند مشخص شود. آیا شما قصد دارید فشار، دما، سطح یا جریان را اندازه بگیرید. هرکدام از این کمیت ها ابزار متفاوتی را دارد که در ادامه با انواع آنها آشنا خواهید شد.

ابزار اندازه گیری دما

از این ابزارها در صنعت بسیار استفاده می شود به عنوان مثال در صنعت پزشکی، دارویی، صنعتی و ... برای اندازه گیری میزان سردی و گرمی یک جسم و مشخص کردن میزان دما از این ابزارها استفاده می کند که به دو دسته کلی ترمومتر و ترموکوپل دسته بندی می شود.

ابزار اندازه گیری فشار

ازنظر فیزیکی فشار مقدار نیرویی است که به سطح وارد می شود. حال میزان فشار وارد شده بر جسم، مایع یا سیال بسیار اهمیت دارد به همین دلیل برای اندازه گیری آن از روش و تجهیزات مختلفی استفاده می شود. فشاری که از در لوله و اتصالات در جریان است در صورتی که تحت کنترل و محدوده مشخص باشد مشکلی پیش نمی آید که این نظارت و کنترل را می توان به کمک فشار سنج ها که به آنها گیج فشار یا مانومتر می گویند انجام داد.

ابزار اندازه گیری جریان یا فلو

میزان جریان عبوری از یک سطح در یک زمان مشخص جریان یا دبی گفته می شود که میزان آن بر اساس حجم، لیتر یا جرم قابل محاسبه است. برای محاسبه فلو از ابزارهای مختلفی مانند فلومتر، فلو سوئیچ، روتامتر استفاده می کنند.

ابزار اندازه گیری سطح

سطح یکی از پارامتر هایی است که کنترل آن در صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صوت رد شدن از سطح مورد نظر ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. لول ترانسیمتر یکی از ابزار هایی است که خروجی الکتریکی متناسب با سطح را ایجاد میکند و بعد از رسیدن به سطح مورد نظر خروجی مورد نظر را نمایش میدهد. از ترانسمیتر ها در اندازه گیری سطح مخزن های مختلف استفاده میشود.

مقایسه کن